Ang Tiyak Na Maliligtas Sa Araw ng Paghuhukom | Ang Iglesia Ni Cristo


Karaniwang paniniwala ng mga tao na ang lahat ng mga relihiyon ay pare-parehong sa Diyos at makaaasa sa Kaniyang mga pagpapala, lalo na, sa kaligtasan sa Araw ng Paghuhukom. Ito kaya ay sinasang-ayunan ng Biblia? Ayon sa Biblia, sinu-sino ang mga taong tunay na sa Diyos, na mga pinaglalaaanan Niya ng tagumpay at mga pagpapala?