Ang Kulturang Cristiano | Ang Iglesia Ni Cristo


Ang mga tunay na Cristiano, palibhasa’y narito pa sa daigdig, ay hindi makaiiwas na makasalamuha ang mga tao na may iba’t ibang kultura. Nalalantad din sila sa iba’t ibang kultura sa pamamagitan ng mass media at social media. Subalit, anong uring kultura ang inaasahan ng Diyos sa mga Cristiano na kanilang paninindiganan at paano nila ito magagawa? Panoorin ang kabuuan ng pagtalakay sa programang “Ang Iglesia Ni Cristo”.