Ang Ipinagpapasalamat sa Diyos ng Iglesia Ni Cristo | Ang Iglesia Ni Cristo


Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay katutubong pananagutan ng tao. Kung mabuti na magpasalamat sa kapuwa dahil sa mabubuting bagay na kanilang ginawa, lalong-lalo na sa Diyos na Siyang nagkakaloob hindi lamang ng mga pangangailangan ng tao sa araw-araw kundi higit sa lahat ng walang kapantay na kabutihan—ang kaligtasan sa Araw ng Paghuhukom para sa mga nasa loob ng Iglesia Ni Cristo.

Source: Iglesia Ni Cristo EVangelical Mission Youtube Channel https://youtu.be/YQBgNWXS090