Ang Higit na Makatutulong sa Atin | Ang Iglesia Ni Cristo


Napakahalaga na mapabilang sa Iglesia Ni Cristo sapagkat ito ang ipinakikilala ng Biblia na bayan na hinirang ng Panginoong Diyos at nagtamo ng Kaniyang awa at pagtulong sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo.