Ang Buhay na Darating | Ang Iglesia Ni Cristo


Hindi masama na ang tao ay maging marunong, at mayaman, sa pagsusumikap niya na magkaroon ng mabuting kapalaran. Ang masama ay kung dahil sa labis na paghahangad ng tao na mapaunlad ang buhay dito sa mundo ay napabayaan na niya ang paghahanda para sa buhay na darating—ang ikapagtatamo niya ng buhay na walang hanggan.